OPTILOGG® Start

KLINISKT BEVISAD DISTANSVÅRDS-LÖSNING FÖR HJÄRTSVIKTSJUKA

Vårt mönsterskyddade gränssnitt är speciellt anpassad för multisjuka äldre utan tidigare teknikvana och innehåller inga "swipe, pinch" eller liknande, utan använder sig bara av en-fingerstryck. Istället för ikoner har vi fliksystem som känns igen från telefonkataloger och vi viker upp pappershörn, lägger in gem etcetera för att avdramatisera tekniken.  

TJÄNSTEN

OPTILOGG® Start innehåller allt den hjärtsviktssjuka behöver för att kunna bli en aktiv del av sitt eget vårdflöde, inklusive vår unika serviceorganisation.


Utrustningen består av en surfplatta låst till vår specialutvecklade applikation, samt en personvåg. Lösningen är anpassad för multisjuka äldre helt utan teknikvana. Den dagliga användningen tar inte mer än 30 sekunder och kräver inga knapptryckningar. Varje morgon väger sig patienten och utifrån vårdgivarens patientanpassade behandlingsplan för vätskedrivande, beräknar vår applikation vikttrender och kan direkt återkoppla till patienten hur många tabletter vätskedrivande denne ska ta just den dagen. Utöver detta får patienten ett dagligt tips om vad det innebär att leva med hjärtsvikt och vårt patenterade distribuerade expertsystem säkerställer att tipsen hela tiden är aktuella och relevanta utifrån patientens intressen och hälsostatus, vilket maximerar kunskapsupptaget. 


Var femte dag eller i samband med en viktuppgång får patienten svara på självskattningsfrågor. OPTILOGG® lär sig patientens svar, detekterar avvikelser och anpassar återkopplingen till patienten utifrån detta. 


Via flikarna "Veta mer" och "Historik" kan patienten fördjupa sig i vår breda kunskapsdatabas, respektive få en överblick över hur sin hälsostatus har ändrats över tid. 

HJÄRTSVIKT

Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till sjukhusinläggning för människor som fyllt 65 år1-3. Det är den hjärtsjukdom som ökar mest i samhället och diagnosen leder till sämre livskvalitet än de mest förekommande cancerformerna.


Diagnosen innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet för att möta kroppens behov, vilket leder till andfåddhet vid fysisk aktivitet och många gånger till att vätska fälls ut i lungor, armar och ben. Hjärtsvikt är en så kallad kronisk sjukdom, vilket betyder att den inte går att bota, men med rätt behandling kan den hållas i schack. Diagnosen har däremot visat sig vara svår för patienter att ta till sig och ungefär 50% av hjärtsviktsrelaterade sjukhusinläggningar skulle kunna undvikas om patienternas egenvård kunde förstärkas4, 5.


OPTILOGG® Start är som enda hjärtsviktslösning på marknaden kliniskt bevisad att stärka egenvården och minska sjukhusinläggningar med upp till 50%. 

KONTAKT

Vårdprofessionen behöver med OPTILOGG® Start inte övervaka patienterna, istället är det patienterna som coachas till bättre egenvård och i att söka vård när egenvården inte räcker. På det sättet minskar OPTILOGG® Start sjuklighet och säkerställer att vårdkontakt tas innan hälsotillstånd behöver bli akuta, utan att lägga på nya arbetsuppgifter på en ofta redan tungt lastad vårdpersonal. 


Med OPTILOGG® Start sker kontakt via välkända etablerade telefonlösningar, vilket gör att vårdgivaren inte behöver ändra några rutiner och det är lättillgänglig, bekant teknik för patienten.


I OPTILOGG® Start lagras data enbart lokalt i patientens system och behöver inte skickas någonstans för att uppnå klinisk nytta, vilket gör att OPTILOGG® Start kan introduceras även där IT-avdelningar hos vårdgivare känner en osäkerhet över att skicka patientdata digitalt. 

TEKNISK SUPPORT

OPTILOGG® har marknadens bästa kontinuerliga dagliga användning på 92%, vilket beror både på att lösningen är speciellt utformad för äldre utan tidigare teknikvana och på vår tillgängliga tekniksupport som skapar trygghet för användarna.


Vi anser att vårdgivarna ska få fokusera på vården, så tar vi hand om användarnas tekniska frågor. Vår serviceorganisation är vårdgivarens teknik- och driftspartner genom hela avtalsperioden.


Efter att en vårdgivare beställt en OPTILOGG® till en enskild patient, sköter vår serviceorganisation resten. Vår specialutbildade personal tar hand om all teknik, allt ifrån installation och utbildning i handhavande av OPTILOGG® i patientens hem, till löpande användarstöd via telefon eller hembesök. 


Vår tekniksupport nås på telefonnummer: 020-599 140. 

Egenvård är mer än bara fjärrövervakning


Ges kroniker stöd för att kunna ta hand om sig själva ökar deras upplevda trygghet, samtidigt som sjuklighet och vårdbelastning minskar 

OPTILOGG® Plus

KUNDANPASSAD DISTANSVÅRDS-LÖSNING FÖR MULTISJUKA 

OPTILOGG® Start har kliniskt stöd för att stötta patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck och njursjukdom. Till plattformen OPTILOGG® finns tilläggsmoduler för att anpassa lösningen till varje enskild patient och utifrån vårdgivarens behov. Dessa tilläggsmoduler har samlats under benämningen OPTILOGG® Plus och inkluderar sensorer, uppkopplad patientdata, digitala vårdmöten samt anpassade utbildnings- och coaching-moduler för fler diagnoser.


Samtliga kundanpassningar inom OPTILOGG® Plus bygger på den patenterade och mönsterskyddade grundplattformen OPTILOGG® Start, som kompletteras med av kunden utvalda tilläggsmoduler från OPTILOGG® Plus. Den kliniskt belagda egenvårdsförstärkningen och minskade sjukligheten ingår alltså även i OPTILOGG® Plus, inklusive vår unika serviceorganisation.       

SENSORER

Plattformen OPTILOGG® har möjlighet att ta emot mätvärden från medicintekniskt klassade mätinstrument som följer blåtandsstandardens hårt specificerade sensorprofiler. Har vårdgivare eller patienter egna sensorer de vill nyttja och ansluta till OPTILOGG® så är det möjligt, och annars har vi i samarbete med Beurer möjlighet att erbjuda medicintekniskt klassade, kliniskt testade mätare för blodtryck och hjärtrytm, EKG, syremättnad, samt aktivitet.


Vilka sensortyper som vårdgivaren önskar att OPTILOGG® ska kunna ta emot data från definieras i kundavtalet och plattformen sätts upp för detta med aktivering av motsvarande sensormoduler.


Utifrån detta sensorpaket anpassas OPTILOGG® till varje enskild patient i samband med att OPTILOGG® beställs till denne via vår beställningsportal.

DIGITAL VÅRDKONTAKT

I OPTILOGG® Plus har vårdgivare möjlighet att välja till modulen OPTILOGG® Kontakt. Grunden med plattformen är fortfarande att först och främst ge patienten möjlighet till förstärkt egenvård, samt att coacha denne i att söka vårdkontakt när egenvården inte räcker. Med modulen Kontakt tillkommer dessutom möjlighet för patienten att söka vårdkontakt digitalt i sin OPTILOGG® och i vårdgivarens webbgränssnitt kompletteras patientlistan med möjlighet att titta på patientens mätdata och svar på självskattnings- och frågeformulär, sätta sorterings- och filterkriterier för automatisk rangordning av patienter utifrån patientdata, samt möjlighet att initiera digital dialog med patienten via chat eller video. Vårdgivare har här även möjlighet att via webbgränssnittet titta på samt justera patientens digitala behandlingsplan dvs gränsvärden, medicinering och övriga inställningar i patientens OPTILOGG® -enhet. På det sättet kan vårdgivaren säkerställa att det distribuerade autonoma expertsystemet har rätt behandlingsplan som underlag.    

DIAGNOSER

Grunden till OPTILOGG® är stöd till egenvård för personer som drabbats av hjärtsvikt. Utöver detta finns det kliniskt stöd för att OPTILOGG® förbättrar utkomsten för personer med diagnoserna hypertension och njursjukdom. Det finns även fallstudier som visar att patienter med diabetes får bättre blodsockerkontroll.  


Med nya sensorer i OPTILOGG® Plus tar vi nu även fram egenvårdsstöd för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). 

Ett digitalt vårdmöte är också ett vårdmöte


Det finns fördelar med distansmöten, särskilt nu i tider av Corona,

men ännu effektivare är det vårdmöte som inte behövs. 

CareLigo® Service

TILLGÄNGLIG EXPERTKOMPETENS UTÖVER OPTILOGG®

FÖRELÄSARE/INSPIRATÖR/MODERATOR

Digitalisering erbjuder stora möjligheter och vägvalen är många. Ibland kan man behöva hjälp med att sortera alla komponenter, få en översikt av vad som finns tillgängligt på marknaden, eller bara få lite inspiration för att se nya perspektiv.


Behöver du nya infallsvinklar i din digitaliseringsplanering så har vi möjlighet att erbjuda både färdigpaketerade och kundanpassade kurser, inspirations- eller orienteringsföreläsningar, moderera workshops etcetera.

ERFAREN DIGITALISERINGS- OCH VETENSKAPLIG EXPERTIS 

Digitalisering effektiviserar bransch efter bransch, och även inom sjukvården pågår nu arbetet med att definiera hur framtidens vårdinformationsmiljö ska se ut. Grunden till en digitalisering är en effektiv och säker IT-infrastruktur, men de stora sjukvårdseffektiviseringarna kommer när kliniskt validerade vårdlösningar ansluts till detta. Det blir då viktigt att analysera sin verksamhet och planera för en digitaliseringsstrategi som maximerar den kliniska nyttan av varje införd lösning.


Med över 30 års erfarenhet av att arbete med medicintekniska stöd för vårdprofession och kroniskt sjuka, har vi möjlighet att att erbjuda tjänster som statistisk analys och kvalitetssäkring, digitaliseringsplanering, förändringsledning etcetera.

TEKNISK SERVICE

Erbjuder du teknik till äldre som inte har samma erfarenheter av teknik som yngre?


Teknikmognaden i samhället ökar snabbt och även äldre nyttjar i större och större utsträckning digitala lösningar, men fortfarande är majoriteten av människor över 76 år inte digitalt aktiva och 2019 hade enligt Internetstiftelsen6 endast 3% i åldersgruppen provat en "vårdapp som ersätter besök". Detta ändras snabbt och särskilt nu i tider av Corona, men det behövs introduktion och stöd i handhavande till den aktuella åldersgruppen för att få det breda genomslaget. Det går inte att släppa den stora gruppen av kroniskt sjuka äldre över 76 år och tänka att "inom några år kommer 60-åringarna att vara 76+ och de kan teknik". Det innebär dels att man ignorerar de som behöver hjälp idag och dels att man glömmer att om ett par år kommer tekniken inte se likadan ut som idag. 

Vad som är modern teknik åldras snabbare än vi människor!

Därför kommer även morgondagens äldre behöva stöd för att morgondagens teknik ska vara tillgänglig för dem.

       

Vår unika serviceorganisation, som är en integrerad del av tjänsten OPTILOGG®, kan erbjudas fristående till den som har behov att för sin egen lösning kunna erbjuda teknikstöd till äldre utan teknikvana.

  1. Braunwald, 2015, The war against heart failure
  2. Ambrosy AP, 2014,. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure

  3. Farmakis D, 2015. Acute heart failure: epidemiology, risk factors, and prevention

  4. Stromberg A, 2003,  Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure

  5. Desai AS, 2012, Home monitoring heart failure care does not improve patient outcomes

  6. Internetstiftelsen, 2019, Svenskarna och internet 2019